ev vergisi 2014

2014 Emlak Vergisi Hesaplama ve Ödeme

2014’te öde­ne­cek em­lak ver­gi­sin­de cid­di ar­tış ola­cak. Emlak vergisi artışı sadece sa­de­ce evi olan­la­ra de­ğil.Dük­ka­nı, bü­ro­su, ma­ğa­za­sı, ar­sa­sı ve ara­zi­si olan­la­ra da var ..
2014 emlak vergilerindeki artış neden kaynaklanıyor? Ev­le­rin ver­gi ar­tı­şın­da “ye­ni­den de­ğer­le­me ora­nı” esas alı­nı­yor. 2013’te oran “yüz­de 7.80” idi. Ver­gi­ler de bu oran­da art­tı.
2014 dam­ga ver­gi­si, harç, ce­za­lar vs. için uy­gu­la­na­cak oran ise, yüz­de 3.93 ola­rak açık­lan­dı. Bir­çok ga­ze­te­de “2014’te ev­le­rin ver­gi­si de yüz­de 3.93 ora­nın­da ar­ta­cak” di­ye ha­ber­ler çık­tı.Oy­sa bu doğ­ru de­ğil­di!
DOĞ­RU­SU NE?

İçeriği paylaş